Podmínky užití webových stránek "www.2din.cz“

I. Autorská práva

Vlastník a provozovatel webových stránek "www.2din.cz" (dále „Prezentace“) je společnost 2din.cz s.r.o., IČ: 03897613, se sídlem: Rýnská 949/7, 196 00 Praha 9 - Čakovice (dále jen "Provozovatel"). V souladu se příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, je Provozovatel jako jediný oprávněn uplatňovat autorská a majetková práva k této Prezentaci. Práva a povinnosti provozovatele i ostatních uživatelů se pro používání této Prezentace řídí zde uvedenými pravidly. Tato Pravidla se vztahují na každou osobu, která tuto Prezentaci navštíví (dále jen "Uživatel").

Veškerý obsah této Prezentace je chráněn dle příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zákona č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách, v platném znění, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Texty, grafiky, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněna každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání (dále „Autorské dílo“), a bez prokazatelného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty Autorského díla mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.

II. Důsledky porušení autorských práv

V případě, že Uživatel poruší autorská či jiná práva Provozovatele, zejména poruší podmínky ochrany Autorského díla, je Provozovatel oprávněn vůči Uživateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý zjištění případ porušení. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Provozovatele na náhradu vzniklé škody, nárok na odstranění neoprávněně užitého Autorského díla, ani případná trestněprávní odpovědnost Uživatele, který poruší podmínky užití Prezentace.

III. Podmínky chování Uživatelů

Při používání tohoto webu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti Prezentace a nesmí se snažit o proniknutí do veřejně nepřístupných míst Prezentace. Veškeré užití této Prezentace musí Uživatel provádět tak, aby nedošlo k protiprávnímu jednání nebo k porušení zákonů České republiky.

IV. Ochrana osobních údajů

Podmínky Provozovatele pro ochranu osobních údajů Uživatele jsou upraveny zde:
https://www.2din.cz/nakupovani/ochrana-osobnich-udaju/

V. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky užití Prezentace jsou platné a účinné od 01. 01. 2018.